اقدامات استراتژیک جسورانه

به گزارش خبر آزمون، زندگی امروز- استراتژی های مربوط به فناوری دیجیتال نمی توانند تدریجی باشند. به دلایل گوناگون، ناسازگاری های زیادی بین آینده فناوری دیجیتال و بیشتر مدل های کسب و کار شرکت های پیشرو وجود دارد (و محیط پیرامونی نیز با شتاب در حال دگرگونی است) و بر این اساس، تنها برنامه های استراتژیک خلاقانه نتیجه می دهند.

اقدامات استراتژیک جسورانه

شوربختانه، بیشتر فعالیت های مربوط به برنامه ریزی استراتژیک سبب توسعه شیوه های تدریجی می شوند. بر اساس یافته های نگارندگان و پژوهش های موسسه مکنزی، به طور میانه، در سازمان های بزرگ منابع بین بخش های گوناگون جریان ندارند.

در بسکمک از سازمان ها، رهبران درباره ارتباط مفهوم دیجیتال و استراتژی، آگاهی ندارند و مقدار آسیب های دیجیتال بر بنیان اقتصادی کسب و کار خود را دست کم می گیرند. آن ها سرعت تاثیر اکوسیستم های دیجیتال بر ایجاد ابهام در مرز های صنایع و تغییر تعادل در رقابت را نیز نادیده می گیرند.

همچنین، برای مدیرانی که شاید به کندی واکنش های لازم را در برابر دگرگونی ها نشان دهند، رویارویی با تحول دیجیتال با ایجاد شرکت های تازه و انتقال منابع از شرکت های قدیمی به تازه، می تواند تهدید باشد.

برپایه تجربیات نگارندگان، تنها راه رهبران برای رفع ساختن سستی و تغییر شیوه تدریجی در عصر دیجیتال، حرکتی جسورانه و نبرد در چهار زمینه است و باید:

با بهره گیری از تکنیک های تجربی با ناآگاهی مبارزه شود تا رهبران از شیوه های قدیمی تفکر خارج شده و با واقعیت های امروزی مربوط به فناوری دیجیتال آشنا شوند.

با استفاده از برنامه های مربوط به کارآیی تیم های برتر که مدیران را به کنش وا می دارد، با ترس و تردید مدیران مبارزه شود.

با استفاده از تحلیل ساختار یافته نتایج آزمایش ها، با عدم قطعیت و انجام کار بر مبنای گمان مبارزه شود.

با استفاده از فناوری دیجیتال و بهره گیری از مدل های تازه کسب و کار با عدم تمرکز و پراکندگی کوشش ها مبارزه شود. این چالشی پیوسته است که با در نظر گرفتن نیاز هم زمان به انجام فعالیت های اصلی و نوآورانه صورت می گیرد.

1- نبرد با ناآگاهی

بسکمک از مدیران ارشد درباره فناوری دیجیتال آگاهی کامل ندارند و تنها شمار اندکی ازآن ها پابه پای زمینه های رقابت و دگرگونی های دیجیتال که بر عملیات شرکت شان تاثیر می گذارند، پیش می فرایند.

این موضوع مشکل آفرین است. احتمال دچار شدن به سندرم جسم درخشان برای مدیرانی که از فناوری دیجیتال آگاهی ندارند بیشتر است. این سندرم یعنی مدیران بدون درک شفاف از چگونگی ایجاد ارزش برای مدل های کسب و کار خودشان، بر فناوری هایی عالی سرمایه گذاری می کنند که ممکن است تنها برای شرکت هایی دیگر مناسب باشند.

همچنین احتمال آنکه در حوزه دیجیتال، سرمایه گذاری هایی تدریجی، تکراری یا کمتر از مقدار کفایت انجام دهند؛ یا ابتکاراتی را در جهت نادرست پیش برند یا حرکت های اساسی که سبب دستیابی به پیشرفت های بیشتر می شود را به انجام نرسانند، زیاد است.

پایان، به دلیل نبود آموزش ها و زیرساخت های اساسی، مقدار توسعه فناوری های دیجیتال نوین در شرکت کُند می شود.

افزایش بهره هوشی کلی در حوزه فناوری و رسیدگی به نقاط قابل بهبود در زمینه رقابت، از اقدام هایی هستند که باید برای افزایش آگاهی به انجام برسند و اگر مدیران هنوز به شیوه های قدیمی تفکر درباره درآمد وابستگی دارند و شیوه هایی که در آن فناوری دیجیتال، ابعاد اقتصاد بازی و بازیگران صنعت را دگرگون می سازد را نادیده می گیرند، باید اندیشه خود را درباره کسب وکار تغییر دهند؛ و شناسایی واکنش دیگر بازیگران را نیز سرعت بخشند.

2- نبرد با ترس

عقب ماندن از پیشگامان می تواند برای آینده شرکت خطرناک باشد. ولی بسکمک از مدیران نیز ممکن است واکنش به فناوری دیجیتال را برای آینده خود خطرناک بدانند. این شرایط می تواند ویژگی های اجتماعی استراتژی را وخیم تر کند و سبب ناکارآمدی استراتژی شود. اگر مدیران می خواهند در زمینه فناوری های دیجیتال اقدام هایی بزرگ انجام دهند، باید با ترسی که مدیران و رهبران ارشد به ناگزیر تجربه خواهند کرد، به نبرد بپردازند.

3- نبرد با عدم قطعیت

پیروی از استراتژی تهاجمی مستلزم بی گدار به آب زدن است. همچنین شاید ورود به حوزه های تازه و بازسازی کسب و کار های کنونی با بهره گیری از فناوری های نوین لازم باشد. همچنین در بسکمک از بازار های دیجیتال، امتیاز پیشگام بودن، رهبران را وادار می کند که نه تنها جهت را تغییر دهند، بلکه سریع تر از رقبای خود به تغییر بپردازند. ترکیب ابهام و نیاز به شتاب، سبب حدس و برآورد و حرکت هایی می شود که با شتابزدگی یا تفکر اندک انجام می گیرند.

یکی از راه های مبارزه با عدم قطعیت، تقویت تصمیم های استراتژیک با استفاده از نظریه های مربوط به دستاورد های حاصل از کسب و کار است که از سرمایه گذاری های گوناگون در زمینه دیجیتال حاصل شده اند.

دومین شیوه کاهش نیاز به برآورد، بهره گیری کامل از اطلاعاتی است که بی درنگ پس از گرد آوری مورد استفاده قرار می گیرند و نیز بهره گیری از فرصت هایی که با استفاده از این اطلاعات برای آزمایش (تجربه) پدید می آیند. فناوری دیجیتال با افزایش شمار گزینه های رویاروی مدیران و همچنین کاهش زمان تصمیم گیری و اجرای تصمیم ها، عدم قطعیتی بسیار ناخوشایند را شدت می بخشد. ولی روزنه امیدی نیز دارد: احتمال دستیابی به بینش هایی سریع برپایه اطلاعات مربوط به اجرای امور.

برای مثال، پیشرفت عرضه کالا به جای آنکه در چند ماه تحقق یابد در چند روز به دست می آید و این، اصلاح سریع و در نتیجه بهبود قابل توجه در شانس دستیابی به پیروزیت را ممکن می سازد.

4- نبرد با عدم تمرکز

استراتژی موثر، نیازمند تمرکز است، ولی پاسخگویی به ویژگی های ناگزیر فناوری دیجیتال، ریسک ایجاد پراکندگی در کوشش ها را به همراه دارد. بیشتر شرکت هایی که می شناسیم می کوشند تا دو کار بهره گیری از اتوماسیون در عناصر کلیدی هسته اصلی کسب وکار و ایجاد کسب وکار های دیجیتال نوین را به صورت همزمان انجام دهند.

به دلیل سرعت سرسام آور تغییرات فناوری و عدم قطعیت مربوط به پذیرش فناوری تازه، این چالش حاد شده است. دو مفهوم می تواند به شما کمک کند. نخست، شرکت خود را به عنوان مجموعه ابتکاراتی در نظر بگیرید که از سطوح گوناگون تشکیل شده است که به طرح ریزی، توسعه، رشد و پایش می پردازند.

دوم آنکه لزوم اقدام های بزرگ، مانند تغییر شگرف در تخصیص دوباره منابع، سرمایه گذاری های پایدار، بهبود اساسی بهره وری و ادغام منظم را بپذیرید. چراکه استراتژی های پیروز در بازار همواره به چنین اقدام هایی وابسته اند. با تقویت دوسویه این اقدام ها، هرگونه توسعه در هسته کسب و کار به پشتیبانی از کسب و کار های دیجیتال و هر گونه توسعه کسب و کار های دیجیتال به پشتیبانی از هسته کسب و کار کمک می کند که این ارتباط دوسویه بخش مهمی از مدیریت ریسک های مربوط به پراکندگی کوشش ها به شمار می رود.

در حوزه فناوری اطلاعات، بهترین رقبا یعنی آن ها که به راستی باید نگرانشان باشید اقدام های کوچکی انجام نمی دهند. شما نیز نمی توانید چنین کنید. با این حال، منظور این نیست که استراتژی دیجیتال باید با اعتماد به نفسی کمتر از اعتماد به نفس مربوط به استراتژی های قبلی طراحی شود یا به اجرا در بیاید.

برای استراتژی مربوط به اقدام های جسورانه، همواره تفاوت هایی باید رفع شوند. تفاوت هایی که بین دانش مربوط به بازار های پیچیده، الهام بخشی به تیم ها (و کارکنان) اجرایی برای عبور از ترس هایشان و رفع بی میلی به حرکت و سنجش مخاطرات وجود دارند.

خبر خوب اینکه در مقایسه با آنچه استراتژیست ها پیش از این می توانستند تصور کنند، به دلیل بی ثباتی و سرعت مشمئز کننده دوران دیجیتال، اطلاعات بیشتری درباره محیط رقابتی در دسترس عموم قرار می گیرند. همچنین رویکرد های سریع تست و یادگیری که با شیوه های تحلیلی پشتیبانی می شوند به صورت همزمان جهت های تازهی را گشوده اند تا به شرکت ها کمک کنند که ضمن وفاداری به هدف های استراتژیکی که داشته اند، روش های خود را بهبود بخشند.

رهبران امروزی باید سازمان هایشان را آگاه سازند که اگرچه استراتژی های مربوط به فناوری دیجیتال ممکن است از دیگر استراتژی ها دشوارتر باشند، ولی به طور بالقوه سودمندتر بوده و برای بقا و رشد، ارزش اقدام های جسورانه و اصلاحات فرهنگی مورد نیاز را دارند.

مترجم: علی پورقاسمی/ دنیای اقتصاد

منبع: زندگی روز
انتشار: 23 آذر 1400 بروزرسانی: 23 آذر 1400 گردآورنده: kbazmoon.ir شناسه مطلب: 22

به "اقدامات استراتژیک جسورانه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقدامات استراتژیک جسورانه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید