کی آزمون


انیمیشنی از مجموعه طنز دیرین دیرین با موضوع مدیران بازنشسته را مشاهده می کنید.
درباره : آزمونی