کی آزموننخست‌وزیر انگلستان روز چهارشنبه گفت: اعضای کابینه او با پیش‌نویس توافق لندن و بروکسل بر سر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) موافقت کردند.

درباره : آزمونی