کی آزمون


فوتبال هم بلد نباشید؛اینجا هوس بازی می کنید/ تصویر

کی آزمون: تصویر ذیل خاص ترین زمین چمن دنیا را به نمایش می گذارد، زمین چمنی برای یک روستا در نروژ که تنها ۵۰۰ نفر جمعیت دارد.

کی آزمون: تصویر ذیل خاص ترین زمین چمن دنیا را به نمایش می گذارد، زمین چمنی برای یک روستا در نروژ که تنها ۵۰۰ نفر جمعیت دارد.

درباره : آزمونی